Handelsbetingelser

Indledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle TerkeLits tilbud, fakturaer og leverancer. Afvigelse kan kun ske ved særskilt skriftlig aftale mellem TerkeLit og køber.

Tilbud og ordre
TerkeLits tilbud er gældende i 14 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget TerkeLits skriftlige bekræftelse, og kun denne er bindende.

Pris
Priser fremgår af TerkeLit til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt tilbud, ordrebekræftelse eller faktura.
Alle priser opgives i danske kroner inklusiv moms, afgifter og eventuelt ekspeditionsgebyr.

I tilbud og ordrebekræftelser opgives priser med forbehold for dokumenterbare ændringer i TerkeLits indkøbspriser, valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende. Ændringer giver TerkeLit ret til at fakturere en korrigeret pris.

Betaling
Med mindre andet er aftalt skal betaling ske senest 8 dage efter fremsendt faktura. Aftalte betalingsbetingelser fremgår af TerkeLits tilbud og faktura.

Ved større projekter, hvor estimeret pris overstiger 8.000 kr. betales 50% forud for projekt start, de resterende 50% betales ved levering. Fakturering sker altid på timebasis og senest 8 dage efter udført arbejde. Alle webhoteller m.v. faktureres forud for perioder af 12 måneder. Opsigelse skal ske pr. e-mail senest 30 dage før udløb. Vi sender automatisk faktura pr. e-mail hvert år, 2-3 uger før udløb, for de kommende 12 måneder.

Annonceaftaler bliver automatisk fornyet 30 dage inden udløb. Opsiges aftalen før tid, kan der ikke kræves refundering for resterende aftaleperiode. Hvis aftalen ikke ønskes forlænget, skal dette meddeles på info@terkelit.dk senest 30 dage før udløb. Udløbsdatoen vil til enhver tid fremgår af fakturaen. Betaling skal falde inden 8 dage. Køber har selv ansvar for at oplyse ændringer såsom e-mail, telefonnummer m.v. som er relevant for annonceringen. Priserne reguleres årligt og fremsendes med faktura, 30 dage før udløb.

Hvis købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt, har TerkeLit ret til at regne forfaldsdag ud fra aftalt leveringsdag. Det gælder uanset hvilke betalingsbetingelser der er aftalt.

Hvis der opstår begrundet formodning om en svækkelse af købers betalingsevne, har TerkeLit ret til at ændre aftalte betalingsbetingelser, eller at tilbageholde leverancer til køber.

Ved betaling efter betalingsfristens udløb beregnes morarenter med 2,0% per påbegyndt måned. Desuden tilskrives rykkergebyrer. Morarenter og rykkergebyrer forfalder straks og betales før al anden gæld når køber indbetaler til TerkeLit.

Ved handel i fremmed valuta, beregnes der valutatab hvis faktura er betalt efter forfald.

TerkeLit har til enhver tid efter en aftale er indgået ret til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for rettidig betaling. Hvis køber ikke betaler rettidigt, er TerkeLit berettiget til uden varsel at overgive sagen til advokatinkasso med de deraf følgende omkostninger for køber, samt at opsige samarbejdet, med øjeblikkelig virkning.

Manglende betaling
Hvis faktura ikke er betalt inden forfald, forbeholder webhotellet sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil betalingen er modtaget.

Ejendomsforbehold
TerkeLit tager ejendomsforbehold i det solgte således at ejendomsretten først overgår til køber når købesummen er fuldt og helt betalt.

Afbestilling og ændring af ordrer
Efter afgivelse af ordre har køber ikke ret til at afbestille eller ændre ordren.

Hvis TerkeLit alligevel accepterer købers afbestilling eller ændring har køber pligt til at betale de med afbestillingen eller ændringen forbundne omkostninger. Afbestilling eller ændring af en ordre er kun gældende når køber har modtaget skriftlig bekræftelse derpå.

Websider fremstilles efter købers ordre, hvilket umuliggør afbestilling efter påbegyndt produktion.

Teknisk vejledning og produktinformation
Har TerkeLit i forbindelse med afgivelse af tilbud, accept eller ordrebekræftelse, ydet køber teknisk vejledning, er denne at betragte som en service. Følgelig påtager TerkeLit sig intet ansvar herfor. Enhver information af denne art gives efter TerkeLits bedste viden på tidspunktet for informationen, men kan ikke påføre TerkeLit ansvar.

Et tilbud eller en ordrebekræftelse eller en faktura omfatter kun de varer, der fremgår af tilbuddet, ordrebekræftelsen eller fakturaen. Selvom TerkeLit har vejledt køber i forbindelse med tilbuddet, ordrebekræftelsen eller tilbuddet, kan køber ikke stille krav om, at tilbuddet, ordrebekræftelsen eller fakturaen omfatter andre, flere eller færre varer end dem, der fremgår af tilbuddet, ordrebekræftelsen eller fakturaen.

Levering
Levering sker i henhold til TerkeLits tilbud og/eller faktura og omfatter kun det i tilbuddet eller på fakturaen specificerede.

Angivne leveringstider er kun gældende i henhold til skriftlig bekræftelse. I tilfælde af force majeure, herunder offentlige restriktioner eller andre begivenheder, som TerkeLit er uden indflydelse på, er TerkeLit berettiget til at udskyde levering med varigheden af den opståede forhindring. Denne udskydelse af leveringsfristen forudsætter dog, at TerkeLit senest 7 dage efter hindringens indtræden, skriftligt orienterer køber herom.

Ved domænebestilling erklærer køber at være indforstået med, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Det er ikke tilladt at have større filarkiv liggende til f.eks. fri download eller streaming.

Hvis webhotellet benyttes til udsendelse af spam, phishing eller lignende forbeholder webhotellet sig retten til midlertidig at lukke for adgangen, uden varsel, indtil problemet er udbedret. Webhotellet tillader enhver form for information der ikke er i strid med bestemmelserne i dansk eller international lovgivning, dog med undtagelse af pornografiske eller kontroversielt materiale, som ikke må forefindes på webhotellet.

Produktansvar
I det omfang, at intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende produktansvar for TerkeLit:

TerkeLit og webhotellet er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger, strømsvigt, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade og andet direkte tab. Dette gælder selv om Webhotellet eller TerkeLit er part i konflikten og selv om konflikten kun rammer dele af webhotellets eller TerkeLits funktioner.

TerkeLit er ikke ansvarlig for fejl og mangler i 3. parts software som f.eks. WordPress, Prestashop, Temaer, Prestashop moduler eller WordPress Plugins. Websider leveret af TerkeLit anvendes på eget ansvar og distribueres under GNU General Public Licens.

TerkeLit og webhotellet er uden ansvar som følge af tab som følge af indirekte skade og følgeskade, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, teknisk nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignende følgeskade, i forbindelse med anvendelse af systemet eller tag som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om webhotellet eller TerkeLit har været underrettet om muligheden for et sådant tab og uanset om webhotellet eller TerkeLit kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. TerkeLit og webhotellet tilstræber, at alle systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Webhotellet er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør sig nødvendige.

I den udstrækning at TerkeLit måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde TerkeLit skadesløs i samme omfang, som TerkeLits ansvar er begrænset efter de tre forudgående afsnit. Disse begrænsninger i TerkeLits ansvar gælder dog ikke, hvis TerkeLit har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Mangler
Køber er ved modtagelse af varen pligtig til at foretage en nøje undersøgelse af, om varen er mangelfri, herunder undersøgelse af konstruktions-, fabrikations- og/eller materialefejl.

Er der tale om konstaterbare / synlige mangler, skal meddelelse om disse tilgå TerkeLit senest 8 dage efter varens modtagelse, idet TerkeLits ansvar i modsat fald bortfalder.

Mangler ved leverede varer kan kun påberåbes, såfremt TerkeLit modtager skriftlig meddelelse umiddelbart efter manglens konstatering, hvilket senest kan ske 1 år efter det pågældende projekt er afleveret. Hvis den til enhver tid gældende købelov foreskriver andre frister, gælder lovens frister.

Mangler, som med rette påberåbes af køber, har TerkeLit ret til at afhjælpe efter TerkeLits valg ved reparation, udbedring og/eller omlevering. TerkeLit er kun ansvarlig for afhjælpning af mangler, og køber kan derfor ikke kræve erstatning for evt. driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab, herunder afledede krav.

Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, telefon og e-mailadresse.
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Simply.com ApS (Webhotel): Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
DK-Hostmaster (Domæne): Navn, adresse og telefonnummer og e-mailadresse.
Billy ApS (Regnskab): Navn, adresse og telefonnummer og e-mailadresse.

Personoplysningerne registreres hos TerkeLit og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige på vores hjemmesider er TerkeLit.dk.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@terkelit.dk.

Værneting og lovvalg
Tvistigheder mellem køber og TerkeLit afgøres efter dansk lovgivning og afgøres efter sagsøgerens valg ved retten i Næstved eller Sø- og Handelsretten i København som første instans.

Måtte internationale privatretslige regler føre til, at den internationale købelov skal lægges til grund for tvistens afgørelse, er parterne enige om, at det er den danske udgave af den internationale købelov, der skal anvendes.

Reklamation
Enhver reklamation skal for at være gyldig være skriftlig. Reklameres der ikke skriftligt, og overholdes aftalte eller lovmæssigt fastsatte reklamationsfrister ikke, bortfalder ethvert evt. krav mod TerkeLit.

Opsigelse
TerkeLit forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende abonnement med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af TerkeLits opsigelse, vil løsningen fortsætte og først ophøre, med udløbet af den forudbetalte periode.

Alle Abonnementsaftaler forudfaktureres for en periode a 12 måneder. Opsigelse af en Abonnementsaftale sker automatisk, såfremt aftalen ikke fornys af kunden, via rettidigt betaling af fremsendt faktura.

Ansvarsbegrænsning
TerkeLits ansvar er uanset manglens karakter og art begrænset til den mangelfulde vares fakturaværdi.